Tyttö käärii Yeesi-hupparin hihoja

Mitä on mielenterveyden edistäminen?

Mielenterveyden edistäminen on hyvinvointia vahvistavaa toimintaa sekä yksilö- että yhteisötasolla, ja se on vahvasti yhteydessä terveyden edistämiseen. Sillä pyritään ehkäisemään ja lievittämään mielenterveyden häiriöitä ja edistämään psyykkistä hyvinvointia, toimintakykyä ja persoonallista kasvua. Mielenterveyttä edistämällä pyritään parantamaan yksilöiden ja yhteisöjen voimavaroja arjessa. Sillä voidaan tukea tervettä kasvua ja kehitystä sekä kriisitilanteista selviytymistä.

Mielenterveyttä voidaan edistää niin yksilö-, yhteiskunta-, kuin rakennetasollakin. Yksilötasolla mielenterveyttä edistetään esimerkiksi tukemalla itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistumista. Yhteisötasolla voidaan vahvistaa sosiaalista tukea ja osallisuutta, sekä lisätä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakenteiden tasolla mielenterveyttä voidaan edistää turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveyden edistäminen kannustaa yksilöitä ja yhteisöjä terveellisiin elämäntapoihin ja terveyttä edistävien elinolojen ja ympäristön rakentamiseen. Mielenterveyttä edistävää työtä voidaan tehdä esimerkiksi neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla, sosiaalityössä tai järjestöissä.

Edistävää mielenterveystyötä on myös mielenterveystiedon tuottaminen ja levittäminen, sekä sen pohjalta vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja auktoriteetteihin.